Maak een afspraak
Privacy Policy
 • Géén aanbetaling
 • Uitstekende garantie
 • Eigen montageteam

Privacy Policy

Van Manen Keukens BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Manen Keukens BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of u hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Van Manen Keukens BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wij kunnen deze Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u daarom deze Privacy policy regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd bent over de meest recente versie.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of Leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Van Manen Keukens BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (bijvoorbeeld de orderadministratie);
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • (Direct) marketing doeleinden (bij klanten).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (verkoop van onze producten aan de klant, inkoop van producten bij leveranciers);
 • Bij marketing doeleinden: toestemming van de klant; Of

Bij marketing doeleinden: Van Manen Keukens BV heeft een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om voor een succesvolle bedrijfsvoering en het juist bedienen van onze klanten een gepersonaliseerde aanbieding te kunnen doen, waarvoor de aankoopgegevens van de klant worden gebruikt.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Manen Keukens BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankgegevens

Voor marketing doeleinden kunnen eveneens worden verwerkt:

 • Aankoopgegevens;
 • Surfgedrag;
 • Overige persoonsinformatie die de klant heeft gedeeld en waarvoor toestemming is gegevens voor verwerking voor marketing doeleinden;

Uw persoonsgegevens worden door Van Manen Keukens BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • In ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 • Zo lang de levensduur van de geleverde producten niet is verstreken c.q. er nog (garantie)rechten (kunnen) bestaan op de producten;
 • Daarna eventueel alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.
 • Bij verwerking voor marketing doeleinden: zolang de toestemming is verleend.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Van Manen Keukens BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor de verwerking is:

 • Toestemming van de klant;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Manen Keukens BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Van Manen Keukens BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief.

 Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering geven aan de mogelijke arbeidsovereenkomst (pre contractuele fase) c.q. toestemming van de sollicitant.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam, inclusief voorletters;
 • Geslacht;
 • Pasfoto;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Opleidingen;
 • Relevante werkervaring;

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure en met toestemming van de sollicitant tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure (voor eventuele toekomstige functies). Bij indiensttreding worden de daarvoor noodzakelijke gegevens gebruikt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving voor de website en webshop;
 • Het verzorgen van de klantadministratie
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het toezenden van (bestelde) producten.

Ook worden gegevens gedeeld met andere ondernemingen binnen het concern  van Van Manen Keukens BV waaronder ook begrepen inkooporganisatie  De Keuken Designers (KvK 32129515 ) voor (ondersteuning bij) het uitvoeren van de overeenkomst en/of voor marketingdoeleinden.

Wij geven daarnaast geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Van Manen Keukens BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Google Analytics

Op de website van Van Manen Keukens BV worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Google ten behoeve van Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Gepersonaliseerde advertenties

Van Manen Keukens BV kan gepersonaliseerde advertenties plaatsen op websites van derden. We gebruiken hiervoor Google Ads. Dit is gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan onze websites.

Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens door Google voor Google Ads: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Van Manen Keukens BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Van Manen Keukens BV
Dr. W. Dreeslaan 2
3771 RW Barneveld
info@vanmanenkeukens.nl

dining icon van manen keukens
Lunchen? Dat kan in onze showroom op zaterdag
Elektrisch parkeren van manen keukens
Elektrische auto's opladen tegen betaling, E-bikes gratis
calender icoon van manen keukens
Leuke activiteiten in
het weekend
showroom van manen keukens
Alles onder één dak
Afspraak maken
X

Wij zijn geopend! Plan uw afspraak voor gratis keukenadvies op maat. Let op: Wij nemen contact met u op om de afspraak definitief te bevestigen. Geen reactie gehad? Bel ons dan gerust.

 • MM slash DD slash JJJJ